Jesteś tutaj: Strona główna Opis działań

Opis zintegrowanych wspólnych działań podejmowanych w projekcie przez JST, koordynacja działań JST

Zaplanowane w projekcie zintegrowane działania mają na celu m.in. wzmocnienie współpracy między partnerskimi JST oraz powiązań funkcjonalnych między miastem Włodawa a jego otoczeniem. Działania dobrano tak aby osiągnąć cele projektu, spełniając warunek racjonalności. Zostały poprzedzone przeprowadzeniem wstępnej analizy. Opracowanie wspólnego dokumentu o charakterze planistycznym, wymaga zdiagnozowania obszaru funkcjonalnego i wyznaczenia dla niego kierunków rozwoju. Dokument ten nie będzie dotyczyć każdej gminy z osobna lecz obejmie cały obszar funkcjonalny z uwzględnieniem efektu synergii wynikającego ze wspólnych działań, wymiany doświadczeń, działań w partnerstwie. Wykonana zostanie analiza mająca na celu zweryfikowanie poprawności określenia granic obszaru funkcjonalnego oraz określenie różnych wariantów jego zasięgu.

Efektem działań diagnostycznych będzie przygotowanie planu działań dla obszaru oraz wskazanie inwestycji wynikających z diagnozy ważnych ze względu na ich szersze oddziaływanie (ważne z punktu widzenia funkcjonowania obszaru a nie tylko przynoszące korzyść jednej gminie).

Dla inwestycji wynikających z diagnozy przygotowane zostaną komplety dokumentów, np. dokumenty techniczne, dokumenty przetargowe, dokumenty dotyczące oceny oddziaływania na środowisko. Wyboru inwestycji, dla których przygotowana zostanie dokumentacja techniczna w ramach projektu, dokonają wspólnie partnerzy projektu w oparciu o wskazania strategii oraz możliwość uzyskania dofinansowania inwestycji ze środków funduszy strukturalnych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020. Szacunkowa ilość sporządzonych dokumentacji - 18 sztuk.

Zorganizowane zostaną 3 konferencje o charakterze szkoleniowym.

Ponadto powstanie strona internetowa projektu oraz wydane zostaną praktyczne materiały informacyjno-promocyjne: mapy, foldery oraz ścienne kalendarze opisujące obszar funkcjonalny w kontekście realizacji projektu. Publikacje te przybliżą odbiorcom ideę zintegrowanego podejścia do planowania na obszarach funkcjonalnych a jednocześnie wypełnią rolę informacyjno-promocyjną dotycząca współfinansowania w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.

Drukuj PDF

Copyright © Włodawski Obszar Funkcjonalny 2020 Valid XHTML 1.0 Transitional